Termeni de Referință pentru selectarea unui expert/unei experte, grup de experți sau companii pentru livrarea sesiunii de instruire „Dezvoltarea personală”

1. Context

Asociația obștească „CONCORDIA. Proiecte sociale” Moldova este o organizație necomercială, neguvernamentală, apolitică, scopul principal al căreia este contribuirea la integrarea armonioasă în societate a persoanelor defavorizate, promovarea drepturilor și oferirea asistenței sociale necesară acestor persoane.

Pentru mai multe detalii despre activitatea AO ”Concordia. Proiecte sociale” click aici.

2. Obiectivul Concursului

Selectarea unui expert/unei experte, grup de experți, companii cu scopul livrării unei sesiuni de instruire pe tema: „Dezvoltarea personală pentru adolescenți și tineri din serviciile AO ”Concordia. Proiecte sociale”.

În rezultatul instruirii tinerii își vor forma competențe de comunicare, de relaționare cu semenii lor și cu alți membri ai societății într-o manieră asertivă, non-violentă și non-conflictuală, respectând principiul egalității de gen, vor învăța strategii de creștere a rezilienței la stres și a stimei de sine etc.

RESPONSABILITĂȚI / ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:

Expertul/experta, grupul de experți sau compania va fi responsabil/ă de elaborarea conceptului și planului de instruire, a instrumentelor de lucru, susținerea propriu-zisă a instruirii, precum și de elaborarea raportului final.

Nr.

Activități

Perioada

Nr. maxim de zile

1.

Elaborarea și prezentarea conceptului, a programului de instruire și a instrumentelor de lucru

Iunie 2020

1

2

Livrarea instruirii pentru un grup de 20  tineri, inclusiv sarcină practică la finalul instruirii

Iulie-August 2020

6

3

Raport cu privire la desfășurarea activităților

Iulie-Septembrie  2020

1

Conceptul și planul de instruire, precum și raportul final vor fi elaborate și livrate în limba română.

PERIOADA ȘI MODALITATEA DE CONTRACTARE

Expertul/experta, grupul de experți sau compania selectat/ă va fi contractat/ă în baza unui contract de prestări servicii, fiind remunerată prin virament bancar după finisarea instruiri, și a sarcinilor stipulate în contractul de prestări servicii semnat între AO „Concordia. Proiecte sociale” și prestator.

Expertul/experta, grupul de experți sau compania va elabora și livra produsele finale indicate în termenii de referință conform graficului de mai sus și a contractului încheiat.

CALIFICAREA EXPERTULUI/EXPERTEI CONSULTANT

  1. Studii în psihologie, pedagogie;
  2. Experiență de lucru cu tinerii  (va constitui un avantaj);
  3. Capacități și abilități practice de livrare a instruirilor (cel puțin 3 ani de experiență);
  4. Experiență de livrare a instruirilor de dezvoltare personală;
  5. Abilitatea de analiză, de scriere și sistematizare a informației.

DOSARUL DE APLICARE

Dosarul de aplicare trebuie să includă următoarele documente:

1. CV-ul actualizat.  În cazul persoanelor juridice – profilul/CV-ul organizației/companiei. CV-ul  trebuie să includă referințe clare la studiile, expertiza, experiența și abilitățile candidatului, relevante pentru concursul dat.

2. Oferta Tehnică, care va include o descriere a conceptului general propus,  a programului de instruire și a instrumentelor utilizate. În cazul persoanelor juridice, se va indica cine este persoana/persoanele responsabilă/e de executarea serviciilor și se va/vor anexa CV-ul/urile corespunzătoare.

3. Oferta Financiară

Oferta financiară va indica prețul total brut în MDL, la cota ”0” TVA,  pentru serviciile specificate mai sus, cu detalierea costurilor pe categorii/zile.

Oferta financiară trebuie să includă toate costurile aferente contractului. AO „Concordia. Proiecte Sociale„ nu va acoperi niciun fel de costuri suplimentare.

În cazul persoanelor fizice, din suma totală vor fi reținute și virate la buget toate reținerile sociale și fiscale, conform legislației naționale în vigoare.

În cazul unui Expert/ă internațional, după caz, din suma totală va fi reținut și achitat impozitul pe venit  și impozitul pe import servicii 20% (TVA).

 

DEPUNEREA DOSARELOR DE APLICARE

 

Dosarul de aplicare urmează a fi completat în limba română și expediat prin e-mail la adresa tatiana.zaloj@concordia.md, sau pe suport hârtie la adresa: str. Concordia, 13/1, Chisinau, MD-2004 - cu mențiunea „Instruire ”Dezvoltare personală”.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 10 iunie 2020.

Persoana de contact: Tatiana Zaloj, Manager Departament Tineret, email: tatiana.zaloj@concordia.md, GSM:+37360455001

EVALUAREA DOSARELOR DE APLICARE

Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Vor fi analizate dosarele de aplicare sub aspectul corespunderii cu cerințele stipulate mai sus. Evaluarea se va efectua de către o Comisie de evaluare din cadrul AO „Concordia. Proiecte Sociale” și a finanțatorului (după caz), în baza unei grile de evaluare (0-100 puncte):

  • Expertiză și experiență relevantă (max. 35 puncte)
  • Oferta tehnică (max. 40 puncte)
  • Oferta financiară (max. 25 puncte)

* Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

 

Facebook