Casa de copii de tip familial (în continuare – CCTF) reprezintă o instituţie creată în baza unei familii complete, care oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator.

Părinte-educator – persoană selectată şi aprobată conform prevederilor Regulamentului Casei de Copii de tip Familial, care asigură la domiciliul său îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului în vederea asigurării (re)integrăriilui în familia biologică sau extinsă, instituirii tutelei/ curatelei, adopţiei sau altor forme de îngrijire de tip familial;

Părinţi-educatori pot fi cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 25 de ani, locuiesc pe teritoriul republicii şi ale căror calităţi morale şi stare a sănătăţii le permit îndeplinirea obligaţiilor respective.
În CCTF pot fi plasaţi de la trei pînă la şapte copii cu vîrste de pînă la 14 ani. Numărul total al copiilor plasaţi în CCTF şi al copiilor proprii nu va depăşi 7 persoane.

Copiii din CCTF deţin calitatea de membru al acesteia pînă la atingerea vîrstei de 18 ani. În cazul continuării studiilor în licee, şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior universitar, ei îşi păstrează această calitate pînă la încheierea studiilor (dar numai pînă la vîrsta de 23 de ani).

În cadrul A.O. „CONCORDIA. Proiecte sociale”, funcționează 14 CCTF în care sunt plasați 89 de copii.

Rolul asistentului social în cadrul CCTF:

  • Promovarea CCTF, ca formă de protecție,
  • Evaluarea solicitanților la funcția de părinte educator,
  • Instruirea solicitanților la funcția de părinte educator,
  • Aprobarea solicitantului,
  • Potrivirea copil – părinte educator,
  • Plasarea copilului în familia părintelui educator,
  • Elaborarea Planului Individualizat de Asistență pentru fiecare copil din plasament,
  • Monitorizarea plasamentului,
  • Susținerea financiară a CCTF,
  • Evaluarea anuală a părintelui educator.

Facebook